pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

indikátor / indicator

eng

Alkali blue 6B

synonym

(Acid Blue 110, C.I.42750)

vzor

C37H29N3O4S

m-hm

613, 72 g/mol

Cas

1324-76-1

EINECS

215-385-2

H2O

max. 5