pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H224 – Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .

Bezpečnostné upozornenia

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P281 – Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Acetaldehyde

synonym

(Aldehyd kyseliny octovej, Etanal)

vzor

C2H2O4

m-hm

44, 05 g/mol

Cas

75-07-0

EINECS

200-836-8

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1089 3 / PGI

Teplota topenia

– 128°C

Teplota varu

20, 8°C

Neprchavé látky

max. 0, 002

Voľné kyseliny

max. 0, 5

Hustota

0, 78 g/cm3

Fe

max. 0, 000001

Pb

max. 0, 000001