pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

indikátor / indicator

synonym

(C.I.43810)

vzor

C22H23N3O9

m-hm

473, 44 g/mol

Cas

569-58-4

EINECS

209-319-1