youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H302 – Škodlivý po požití.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

Bezpečnostné upozornenia

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

GHS07 – dráždivé látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

4-Nitrophenol

synonym

(p-Nitrofenol)

vzor

C6H5NO3

m-hm

139, 11 g/mol

Cas

100-02-7

EINECS

202-811-7

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1663 6.1 / PGIII