pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 – Škodlivý po požití.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

pre residuálnu analýzu / for residual analysis

eng

Acetonitrile

synonym

(Nitril kyseliny octovej)

vzor

C2H3N

m-hm

41, 05 g/mol

Cas

75-05-8

EINECS

200-835-2

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1648 3 / PGII

Teplota topenia

– 45°C

Teplota varu

81°C