pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H302 – Škodlivý po požití.
H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

čistý / pure

eng

4-Aminoantipyrine

vzor

C11H13N3O

m-hm

203, 25 g/mol

Cas

83-07-8

EINECS

201-452-3

Obsah

min. 98%

Teplota topenia

107 – 109°C