pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Isopentyl alcohol, 3-Methylbutan-1-ol

synonym

(3-Metylbután-1-ol, Isopentylalkohol)

vzor

C5H12O

m-hm

88, 15 g/mol

Cas

123-51-3

EINECS

204-633-5

Obsah

min. 99%

RID ADR

UN 1105 3 / PGIII

Teplota topenia

– 117°C

Teplota varu

131°C

Neprchavé látky

max. 0, 002

Voľné kyseliny

max. 0, 002

Voda

max. 0, 2

pH (25 g/l, H2O, 20°C)

neutrálne