pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Acetone

vzor

C3H6O

m-hm

58, 08 g/mol

Cas

67-64-1

EINECS

200-662-2

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1090 3 / PGII

Teplota topenia

-95, 35°C

Teplota varu

56, 24°C

Látky redukujúce KMnO4

max. 0, 0002

Neprchavý zvyšok

max. 0, 001

Hustota

0, 7908 g/cm3

Kyslosť (CH3COOH)

max. 0, 002

Alkalita (NH3)

max. 0, 001

Voda

max. 0, 3

Aldehydy

max. 0, 002

Alkoholy

max. 0, 025