pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H301 – Toxický po požití.
H331 – Toxický pri vdýchnutí.
H310 – Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P302 + P350 – PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS05- korozívne a žieravé látky

GHS09 – látky nebezpečné pre životné prostredie

GHS06 – toxické látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

98+% / 98+%

eng

2-Mercaptoethanol

synonym

(Tioetylén glykol)

vzor

C2H6OS

m-hm

78, 13 g/mol

Cas

60-24-2

EINECS

200-464-6

Obsah

min. 98%

RID ADR

UN 2966 6.1 / PGII