youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

1-octanol

vzor

C8H18O

m-hm

130, 23 g/mol

Cas

111-87-5

EINECS

203-917-6

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1993 / PGIII

Teplota topenia

-16, 3°C

Teplota varu

194-195°C

Hustota pri 20°C

0, 8270 g/cm3