youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H302 – Škodlivý po požití.
H315 – Dráždi kožu.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

GHS05- korozívne a žieravé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Butan-1-ol

synonym

(n-Butylalkohol)

vzor

C4H10O

m-hm

74, 12 g/mol

Cas

71-36-3

EINECS

200-751-6

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1120 3 / PGIII

Neprchavý zvyšok

max. 0, 001

Voda

max. 0, 1

Obsah hlavnej zložky

min. 99, 0