youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H301 – Toxický po požití.
H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 – Toxický pri vdýchnutí.
H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P311 – Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

GHS06 – toxické látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

98% / 98%

eng

4-Nitroaniline

synonym

(p-Nitroanilín, C.I.37035)

vzor

NO2C6H4NH2

m-hm

138, 13 g/mol

Cas

100-01-6

EINECS

202-810-1

Obsah

min. 98%

RID ADR

UN 1661 6.1 / PGII