youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07 – dráždivé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Diphenylcarbazide

vzor

C13H14N4O

m-hm

242, 28 g/mol

Cas

140-22-7

EINECS

205-403-7

Obsah

min. 99%

Teplota topenia

170 – 173°C