pozrite si nás na YouTubepodpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .

Bezpečnostné upozornenia

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P281 – Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

1, 4-Dioxane

synonym

(1, 4-Dietyléndioxid)

vzor

C4H8O2

m-hm

88, 11 g/mol

Cas

123-91-1

EINECS

204-661-8

RID ADR

UN 1165 3 / PGII

Teplota varu

101, 3°C

Neprchavý zvyšok

max. 0, 005

Kyslosť

max. 0, 005

Voda

max. 0, 2

Peroxidy

max. 0, 005

Acetáty

max. 0, 05