youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 – Škodlivý po požití.
H315 – Dráždi kožu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H350 – Môže spôsobiť rakovinu  .  

Bezpečnostné upozornenia

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

GHS08 – látky nebezpečné pre zdravie

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

99% / 99%

eng

1, 2-Dichloroethane, Ethylene dichloride

synonym

(Etylén dichlorid)

vzor

C2H4Cl2

m-hm

98, 96 g/mol

Cas

107-06-2

EINECS

203-458-1

Obsah

min. 99%

RID ADR

UN 1184 3/PG 2

Teplota varu

83, 5°C

Hustota pri 20°C

1, 252 g/cm3

Obsah (GC)

min. 99, 8

nD20

1, 448