youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS02 – horľavé látky

GHS07 – dráždivé látky

GHS05- korozívne a žieravé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

Propylalkohol

vzor

C3H8O

m-hm

60, 10 g/mol

Cas

71-23-8

EINECS

200-746-9

Obsah

min. 99, 5%

RID ADR

UN 1274 3 / PGII

Teplota varu

97, 8°C

Neprchavý zvyšok

max. 0, 001

Kyslosť

max. 0, 01

Voda

max. 0, 05

Etanol

max. 0, 05