youtube video

pozrite si nás na YouTubeAkcie

podpis_ites
podpis_ites


 

Vyhľadať produkt

(spotrebný materiál a chemikálie)

Pre vyhľadávanie položiek podľa čísla použite formát XXX XXX XXX XXX

 


Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

H301 – Toxický po požití.
H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné upozornenia

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P312 – Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

GHS02 – horľavé látky

Kategórie:

Ďalšie informácie

typ

p.a. / G.R.

eng

2, 2'-Dipyridyl

vzor

C10H8N2

m-hm

156, 19 g/mol

Cas

366-18-7

EINECS

206-674-4

Obsah

min. 99%

RID ADR

UN 2811 6.1 / PGIII